Proiect recomandat

                                                                       Intreprinderilor (organizatiilor) interesate

Convenţie - cadru  de parteneriat

Universitatea Tehnică a  Moldovei ( UTM ), reprezentată  prin dl. Viorel Bostan, rector, profesor universitar,dr.habilitat

şi

Întreprinderea ( organizaţia ) ____________________________________________________________

reprezentată prin ________________________________________________________________________________

denumite în continuare Părţi, luând în consideraţie că realizarea instruirii şi consolidării potenţialului de cadre inginereşti de înaltă calificare este problema–cheie  privind asigurarea avansărilor economice ale întreprinderii şi ţinându-se seama de faptul că Universitatea Tehnică a Moldovei:

§  este unica instituţie de învăţământ superior tehnic acreditată din republică;

§  dispune de un potenţial academic valoros şi de un conţinut  formativ universitar orientat la cerinţele pieţei  muncii;

§  se află în proces de integrare în comunitatea universitară internaţională în scopul armonizării calificărilor şi recunoaşterii  actelor  de studii,

iar Întreprinderea:

§  urmăreşte  extinderea ariei activităţilor sale în Mediul  economic şi creşterea continuă a potenţialului de producere cu obţinerea beneficiului financiar şi material;

§  conştientizează necesitatea utilizării randamentului UTM în scopul consolidării potenţialului de cadre competente, apte să genereze inovaţii şi tehnologii avansate, contribuind la asigurarea concurenţei întreprinderii pe piaţa economică internă şi externă, 

au convenit asupra încheierii prezentei Convenţii-cadru de parteneriat, care va  constitui cadrul general pe baza căruia se vor încheia, după caz, contracte adiţionale de colaborare pentru activităţi specifice.

Art.1 Obiectul Convenţiei–cadru îl reprezintăstabilirea unui parteneriat reciproc avantajos între Părţi în scopul ajustăriiprocesului de formare profesională a specialiştilor la necesităţile întreprinderii în cadre inginereşti competente şi acordării asistenţei ştiinţifico-consultative privind promovarea activităţilor economice ale întreprinderii.

Art. 2 Părţile se angajează  asupra celor ce urmează:

Universitatea Tehnică a Moldovei:

2.1        Va furniza permanent întreprinderii informaţie privind activitatea UTM, inclusiv conţinuturile profesiilor, care pot fi obţinute la UTM, regulile de admitere a tineretului şi desfăşurarea procesului de studii şi de cercetări ştiinţifice;

2.2        Va asigura instruirea specialiştilor din rândul persoanelor delegate la studii de către întreprindere cu acordarea, în modul stabilit de organele abilitate, a unor facilităţi la înmatricularea acestora;

2.3        Va moderniza planurile şi programele de studii la disciplinele de profil conform cerinţelor înaintate de către întreprindere, ţinându-se cont de perspectiva dezvoltării tehnicii şi  tehnologiilor moderne în domeniul respectiv de activitate;

2.4        Va organiza elaborarea de către studenţi a tezelor de licenţă, de masterat şi de doctorat pe tematici reale propuse de către întreprindere;

2.5        Va desfăşura cercetări ştiinţifice conform solicitărilor întreprinderii cu participarea, după caz, la implementarea ulterioară a acestora la întreprindere;

2.6        Va asigura formarea profesională continuă a specialiştilor (perfecţionarea şi reciclarea              cadrelor) de la întreprindere;

2.7        Va acorda, prin intermediul departamentelor de specialitate ale Universităţii, asistenţă consultativă privind procesul inovaţional şi transferurile tehnologice posibile în cadrul întreprinderii;

2.8        Va crea condiţii privind implicarea specialiştilor din întreprindere la ţinerea lecţiilor şi petrecerea lucrărilor practice în cadrul Universităţii;

2.9        Va înainta propuneri întreprinderii privind petrecerea de către studenţi a stagiilor de practică, va asigura remunerarea conducătorilor de practică de la întreprindere şi supravegherea  sistematică a  procesului de stagiere a studenţilor;

2.10    Va  recomanda, la solicitarea întreprinderii,  absolvenţi ai Universităţii pentru plasarea posibilă a acestora în câmpul muncii, inclusiv prin participarea întreprinderii la  Târgurile locurilor de muncă vacante organizate permanent de către UTM pentru selectarea şi angajarea la lucru a absolvenţilor;

2.11    Va organiza, cu participarea specialiştilor întreprinderii, mese rotunde cu genericul familiarizării studenţilor şi profesorilor cu realităţile activităţii întreprinderii, cu posibilităţile de stagiere a studenţilor şi de angajare la lucru după absolvire;

2.12    Va examina necesităţile UTM şi va înainta propuneri de creare la întreprindere a filialelor departamentelor de specialitate, laboratoarelor de cercetări ştiinţifice şi a birourilor de proiectare comune;

2.13    Va utiliza şi nu va divulga informaţia specială declarată de către întreprindere – confidenţială;

2.14    Va asigura cu titlu gratuit spaţiul respectiv privind organizarea, pentru studenţi şi corpul profesoral didactic, a expoziţiilor tematice (prezentărilor), care ar reflecta activităţile de bază ale întreprinderii.

Întreprinderea:

2.15    Va susţine crearea la Universitate a bazei informaţionale despre întreprindere în scopul familiarizării corpului profesoral şi a studenţilor cu activitatea întreprinderii, inclusiv prin plasarea informaţiei pe portalul: www.cariera.utm.md, prin Panourile informaţionale plasate la Facultăţile sau departamentele de specialitate interesate;

2.16    Va beneficia de suportul Universităţii privind soluţionarea problemelor tehnice şi economice curente şi de perspectivă (cercetare, proiectare, investigare) prin implicarea la soluţionarea acestora a corpului profesoral–didactic, a potenţialului ştiinţific şi a studenţilor, inclusiv în perioada stagiilor de practică;

2.17    Va avea posibilitatea de a delega în modul stabilit salariaţii întreprinderii la studii şi la cursurile de perfecţionare (reciclare) pe specialităţile interesate;

2.18    Va selecta şi va încheia benevol, în modul stabilit, contracte individuale cu studenţii privind instruirea şi angajarea acestora la lucru după absolvirea Universităţii;

2.19    Va înainta Universităţii, reieşind din necesităţi, propuneri privind perfecţionarea programelor de studii la specialităţile interesate şi tematica proiectelor de licenţă a studenţilor, tematica tezelor de masterat şi doctorat - cu caracter de implementare reală;

2.20    Va permite, în măsura posibilităţilor, la propunerea UTM, petrecerea de către studenţi a stagiilor de practică, utilizând, după caz, potenţialul creativ şi de muncă al stagiarilor, supraveghind şi validând activitatea acestora;

2.21     Va avea posibilitatea de a selecta studenţi de la specialităţile interesate pentru eventuala angajare a acestora după absolvire, inclusiv prin participarea la Târgurile locurilor de muncă organizate de către UTM şi prin plasarea locurilor de muncă vacante pe portalul:  www.cariera.utm.md;

2.22     Va examina, la solicitarea Universităţii, posibilităţile de organizare în cadrul întreprinderii a filialei departamentului respectiv de profil, a unui laborator de cercetări ştiinţifice sau a unui birou de proiectare;

2.23    Va permite, în măsura posibilităţilor,  în baza intereselor comune stagierea cadrelor didactice ale Universităţii în subdiviziunile întreprinderii;

2.24     Va beneficia de suportul UTM la organizarea expoziţiilor (prezentărilor) cu genericul familiarizării studenţilor şi a publicului universitar în ansamblu privind activitatea întreprinderii, inclusiv cu comercializarea produselor şi a serviciilor sale;

2.25    Va participa benevol, în măsura posibilităţilor, la consolidarea bazei tehnico-materiale a Universităţii prin transmiterea utilajelor sau prin acţiuni de sponsorizare;

2.26    Va permite efectuarea excursiilor, vizitelor organizate pentru studenţii UTM în scopul familiarizării acestora cu procesul de producere şi activitatea întreprinderii în ansamblu.

Art. 3  Dispoziţii finale

3.1   Relaţiile dintre Părţi vor fi guvernate de principiul echităţii, bunei voinţe şi dezvoltării  relaţiilor      de colaborare durabilă.

3.2   Prezenta Convenţie-cadru se încheie pe un termen de 3 ani, începînd cu data semnării şi se va prelungi automat pe noi perioade de cîte un an, dacă nici una din Părţi nu va cere încetarea Convenţiei –cadru.

3.3  Modificările şi completările în prezenta Convenţie–cadru  se vor efectua la cererea oricărei Părţi cu acceptul celeilalte.

3.4   Eventualele litigii între Parţi vor fi soluţionate pe cale amiabilă.

3.5   În cazul reorganizării, schimbării locului de reşedinţă, a numerelor de  telefon, fax sau a altor date prezentate în Convenţia–cadru, Partea respectivă este obligată să informeze cealaltă Parte despre schimbările care au intervenit - pe parcursul a 3 zile calendaristice din momentul schimbărilor efectuate.

Art.4  Convenţia - cadru este redactată în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare Parte şi devine activă din momentul semnării ei de către Părţi.

Universitatea Tehnică a Moldovei                          Întreprinderea ___________________

MD-2004, Chişinău                                                                  _______________________________

Bd. Ştefan cel Mare, 168                                                         _______________________________

Tel. (373-22) 23-78-61, Fax: (373-22) 92 92 15                       _______________________________

www.utm.md; www.cariera.utm.md                                         _______________________________


Viorel BOSTAN                

Rector, prof.univ.,dr.hab.

“          “  ___________________  20____                                                  “_____“ ______________ 20 ___

Persoane de contact: Universitatea Tehnică a Moldovei–Nicolae Micşanschi,tel.(373.22) 92 92 29

                                                                                             Email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

                             

                                             Întreprinderea___________________________________________________

Scroll Up